POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest firma AXED serwis s.c., ul. Wagrowska 2, 61-369 Poznań, tel. 600 372202, biuro@axedserwis.com.pl, NIP: 7822837756, Regon: 381387430

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Krzysztof Sobieraj, biuro@axedserwis.com.pl, tel. 600 372202,

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT oraz podmiotom niezbędnym do zwrotnego przekazania stosownych informacji, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, a także realizacji usług wynikających z wcześniejszego nawiązania przez Panią/Pana kontaktu z firmą AXED serwis s.c. za pośrednictwem stron internetowych administrowanych przez AXED serwis s.c.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że będzie to konieczne w celu rzetelnej realizacji usług, obsługi zgłoszeń (np. obsługi serwisowej urządzeń) i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą lub zostały przekazane przez osoby w tym celu uprawnione, w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

PLIKI COOKIES

1. Witryna internetowa axedserwis.com.pl, zwana w dalszej części „stroną internetową” lub „stroną”, automatycznie pobiera pewne informacje, które są zapisywane w plikach określanych jako „cookies” (ciasteczka).

2. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu użytkownika i są wykorzystywane do prawidłowego wyświetlania danej strony internetowej. Zwykle zawierają one adresy odwiedzanych stron internetowych, numer identyfikacyjny ID oraz informacje związane z czasem przechowywania tych danych.
Firma AXED serwis s.c., która ma swoją siedzibę przy ulicy Wagrowskiej 2, w Poznaniu, Polska, jest podmiotem, który wykorzystuje pliki cookies zapisane na urządzeniu użytkownika.

3. Pliki cookies są wykorzystywane do:

a/ dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika i przedstawiania układu elementów strony w sposób najbardziej odpowiedni dla urządzenia użytkownika, a tym samym wyświetlenia właściwej wersji strony internetowej
b/ gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają na dokonywanie analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika
c/ zapisania sesji obecności użytkownika na stronie po zalogowaniu się na niej, dzięki czemu możliwe jest korzystanie ze strony bez konieczności wykonywania kolejnych logowań się na każdej z podstron witryny.

4. Strona internetowa wykorzystuje dwa podstawowe typy plików cookies:

a/ sesyjne, które są doraźnie tworzone w celu zapamiętania informacji dotyczącej aktualnej wizyty użytkownika na stronie, a następnie usuwane po opuszczeniu strony przez użytkownika
b/ stałe, które są zapamiętywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, zależnie od parametrów ustawień przeglądarki internetowej lub też do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

5 Większość oprogramowania, które jest używane do przeglądania stron internetowych („przeglądarek internetowych”), domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarkach internetowych, włączając w to blokowanie lub usuwanie plików cookies.

6. Właściciel strony internetowej informuje, że zablokowanie tworzenia plików cookies może być przyczyną braku możliwości korzystania z witryny axedserwis.com.pl lub/oraz też niewłaściwego wyświetlania poszczególnych podstron i znajdujących się na nich elementów (w szczególności formularzy kontaktowych).
Pliki cookies zapisane podczas wizyt użytkownika na stronie mogą być też wykorzystywane przez partnerów, z którymi współpracuje strona, włączając w to podmioty przekazujące treści o charakterze reklamowym.

7. Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji, usuwania i zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie poświęconej tym plikom na Wikipedii.

8. Witryna internetowa axedserwis.com.pl gromadzi następujące dane osobowe, które są uzyskiwane podczas przeglądania stron, a przede wszystkim w przypadku korzystania z formularzy związanych z uzyskiwaniem dodatkowych informacji o oferowanych produktach i usługach, składania wniosków dotyczących obsługi serwisowej urządzeń oraz wniosków dotyczących współpracy handlowej, czy też podstawowej komunikacji z nami za pośrednictwem Internetu:

1) Imię i nazwisko
2) Adres zamieszkania
3) Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
4) Adres poczty e-mail
5) Numer telefonu
6) Informacje dotyczące podmiotu gospodarczego, w imieniu którego kontaktuje się osoba w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz w sprawie nawiązania współpracy handlowej.

9. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić zarejestrowanie się na naszej stronie w celu świadczenia określonych usług, zakupu produktów lub też nawiązania kontaktu ze skutkiem zwrotnym. Użytkownik powinien mieć pełną świadomość ich udostępniania i dokonać tego z własnej woli. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów przedstawionych wcześniej. Pragniemy przypomnieć, że strona internetowa jest tylko jednym ze sposobów nawiązania kontaktu z nami i jeśli użytkownik nie chce skorzystać z tej opcji, może spróbować skontaktować się z nami w inny sposób (za pośrednictwem adresu poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie naszej firmy).

10. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich zmiany lub usunięcia. W takim przypadku prosimy o dokonanie tego z poziomu konta osobistego na naszej stronie lub też o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@axedserwis.com.pl.