Previous
Next

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Ekosystem zarządzania strefą płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania (SPP) to kompleksowe rozwiązanie służące do zarządzania wszystkimi zagadnieniami związanymi z obsługą strefy płatnego parkowania. Dzięki dostępnym modułom użytkownik tego oprogramowania może bardzo łatwo i szybko mieć pełną i drobiazgową kontrolę nad aktualnym stanem różnego typu zdarzeń, zaczynając od bieżącej aktywności kontrolerów strefy, stanu działania parkomatów, sprzedaży abonamentów parkingowych, wykazu wezwań i upomnień do zapłaty i tytułów wykonawczych, zestawienia wszelkich danych związanych z danym numerem rejestracyjnym i wiele, wiele innych.

SSP to niezwykle rozbudowany ekosystem obejmujący wszelkie działania niezbędne do szybkiej, sprawnej obsługi stref parkingowych o różnym poziomie ich skomplikowania. W obecnej wersji zawiera on praktycznie wszystko to, co jest potrzebne do kompletnego zarządzania takimi strefami w największych aglomeracjach miejskich.

Operator strefy parkowania ma bieżący i czytelny podgląd na różnego typu zdarzenia, a o wielu z nich, które mają istotne znaczenie, jest informowany w formie dodatkowych komunikatów.

SPP jest oprogramowaniem o ogromnym potencjale, które cały czas jest aktualizowane i dostosowywane do najnowszych osiągnięć technologicznych, zarówno bezpośrednio związanych z infrastrukturą parkingową, jak też kolejnymi rozwiązaniami w zakresie komunikacji czy też przetwarzania oraz zarządzania danymi. Możliwość szybkiego i skutecznego integrowania najnowszych rozwiązań w jeszcze większym stopniu zwiększa elastyczność tego oprogramowania i możliwości jego wykorzystania.

Dlatego też w oprogramowaniu SPP zawarto różnego typu narzędzia służące do podglądu i zarządzania stosownymi dokumentami oraz do skutecznego egzekwowania zobowiązań wynikających z wystawionych wezwań do zapłaty i innych dokumentów.

Wszystkie czynności i procesy mają odpowiednie wsparcie w postaci licznych powiązań między dostępnymi modułami w samym oprogramowaniu, jak też zapewnione są niezbędne narzędzia do połączeń z zewnętrznymi bazami danych stron trzecich. Wiele funkcji opiera się na zautomatyzowanym przenoszeniu danych, wypełnianiu szablonów druków, generowaniu dokumentów oraz ułatwianiu procesu ich wysyłania. Mnogość wprowadzonych rozwiązań zapewnia ogromne oszczędności czasu wynikające z szybkiego przetwarzania niezbędnych danych i zapewnia pełny nadzór nad wszystkimi operacjami.

Strefa_parkowania_smartfon

Mobilny kontroler

Aplikacja instalowana w urządzeniach przenośnych (terminalach) kontrolerów strefy parkowania umożliwia m.in.:

 • weryfikację aktywnych identyfikatorów mieszkańca – dla wykupionego sektora
 • weryfikację aktywnych abonamentów – dla wykupionej podstrefy
 • weryfikację opłaty wykonanej w parkomacie z uwzględnieniem podstrefy
 • integrację z systemami płatności mobilnych za parkowanie: moBILET, mPay, AnyPark, skycash
 • weryfikację pojazdów w rejestrze ERPZ (Elektronicznym Rejestrze Pojazdów Zwolnionych)


Aplikacja na podstawie w/w danych umożliwia wystawienie i wydruk zawiadomienia informującego o parkowaniu pojazdu bez wniesienia stosownej opłaty wraz z podaniem konkretnego powodu:

 • postój nieopłacony (w przypadku braku opłaty)
 • postój przedłużony (w przypadku przekroczenia wykupionego czasu parkowania)
 • postój błędnie opłacony (w przypadku dokonania opłaty dla tańszej strefy niż miejsce parkowania),
  oraz innych informacji dotyczących opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie, wraz z kwotą i sposobem uiszczenia należnych opłat za popełnione wykroczenie.


Zawiadomienie wystawione online przez kontrolera jest odzwierciedlane w bazie danych, z której korzysta operator systemu stacjonarnego i zawiera m.in.:

 • numer rejestracyjny pojazdu (wpisany ręcznie lub odczytany z użyciem OCR)
 • markę pojazdu
 • ulicę – wybraną wcześniej z trasy
 • serię i numer zawiadomienia
 • indywidualny numer konta bankowego dla każdego zawiadomienia (umożliwia później automatyczne przypisanie tradycyjnego przelewu bankowego do dokonania opłaty)
 • fotografie dokumentujące miejsce i czas parkowania pojazdu bez uiszczonej opłaty
Strefa_parkowania_Terminale_mobile

Terminale mobilne

Moduł stacjonarny – Terminale mobilne – umożliwia m.in.:

 • podgląd i edycję listy ulic
 • podgląd i edycję list marek samochodów (możliwych do wyboru na terminalu mobilnym)
 • podgląd i edycję listy kontrolerów
 • podgląd i edycję listy terminali i drukarek używanych przez kontrolerów
 • podgląd tras kontrolerów
 • podgląd i edycję listy wystawionych zawiadomień o nieopłaconym parkowaniu oraz powiązanych z nimi fotografii
 • podgląd mapy GPS, ze wskazywaniem aktualnej lokalizacji kontrolerów w terenie
Strefa_parkowania_Parkomaty

Parkomaty

Moduł – Parkomaty – oferuje szereg funkcjonalności, a spośród najważniejszych należy wymienić:

 • podgląd listy parkomatów, stref, lokalizacji oraz właściwości parkomatów
 • wskazywanie awarii parkomatów (przyjmowanie zgłoszenia o awarii – dla każdego parkomatu, automatyczne wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail z opisem awarii)
 • informacje o utargu z parkomatów, generowanie protokołów przeliczenia gotówki (raport gotówkowy z kasety parkomatu)
Strefa_parkowania_Księgowość

Księgowość

Moduł – Księgowość – umożliwia m.in.:

 • definiowanie schematów księgowań dla operacji gotówkowych, kartowych, przelewów, przeksięgowań
 • sporządzanie dziennych raportów kasowych
 • przygotowywanie not księgowych
 • wykonywanie przeksięgowań
 • eksport operacji księgowych w formacie cvs lub xls
Strefa_parkowania_Przelew

Obsługa przelewów

Moduł – Obsługa przelewów – umożliwia m.in.:

 • import plików w formacie mt940
 • automatyczne wyszukanie/opłacanie należności na podstawie indywidualnych numerów kont bankowych, przelewów elektronicznych PayPro
 • automatyczne powiązanie opłat za identyfikatory, abonamenty
 • dla wpłat zbiorczych za tytuły wykonawcze – import załączników opisujących wpłaty i rozbicie opłaty za konkretny TW, generowanie eZW
Strefa_parkowania_Centrum_Zarządzania

Centrum zarządzania
zawiadomieniami / upomnieniami / tytułami wykonawczymi

Zaawansowane zarządzanie dokumentacją zdarzeń, w tym zawiadomieniami, upomnieniami, tytułami wykonawczymi:

 • wyszukanie wszystkich spraw związanych z danym numerem rejestracyjnym (zawiadomień o wykroczeniu, upomnień, tytułów wykonawczych), a także możliwość podglądu wszelkich zdarzeń dotyczących opłat/anulowań zarejestrowanych w systemie abonamentów czy identyfikatorów mieszkańca. Dostępna jest też korespondencja z właścicielami pojazdów, informacje dotyczące zgłoszeń awarii parkomatów itp.
 • wyszukanie właścicieli pojazdów zarejestrowanych w systemie jedynie po częściowych danych
 • import pism z zewnętrznej kancelarii
 • możliwości zmian statusów zawiadomień o wykroczeniu, upomnień, tytułów wykonawczych i generowanie do nich raportów do Dyrektora (przedawnienia/upadłości/restrukturyzacje)
Strefa_parkowania_Windykacja

Windykacja

 • automatyczne generowanie list zapytań o dane adresowe/osobowe do systemu CEPiK dla aktywnych (wymagających opłaty) zawiadomień
 • import list z danymi właścicieli pojazdów z CEPiK (uzupełniane własną zdefiniowaną bazą m.in. firm leasingowych, danymi pobranymi z GUS (zamiana numeru REGON na NIP dla firm))
 • automatyczne generowanie upomnień dla większości przypadków (możliwość zdefiniowania sytuacji, w których upomnienia są odrzucane z automatycznego generowania na rzecz ręcznego – np. przy niezgodności marki na zawiadomieniu z marką z CEPiK, braków w danych adresowych, adresów spoza Polski, firm z zakończoną działalnością lub firm/osób wcześniej wykluczonych w bazie do automatycznego generowania upomnień)
 • pełna integracja z Pocztą Polską w zakresie wysyłania pism, elektronicznego potwierdzenia odbioru podpisem biometrycznym
 • integracja z Pocztą Polską w zakresie hybrydowych przesyłek upomnień (przygotowanie pdf do wydruków przez pocztę, wysyłka pdf, kompresja i szyfrowanie danych)
 • integracja z Pocztą Polską w zakresie wysyłania standardowych przesyłek w placówce pocztowej i rejestrowanie papierowych zwrotnych potwierdzeń odbioru do upomnień
 • integracja systemu do e-kontroli (w trakcie, przewidywany termin wdrożenia 09.2024)
 • automatyczne (pod nadzorem) generowanie tytułów wykonawczych eTW, nadzór i półautomatyczne ponowne zapytania o status windykacji do UM/ZUS/komorników
Strefa_parkowania_Sprzedaż

Obsługa sprzedaży w siedzibie 

 • sprzedaż identyfikatorów mieszkańca dla przypisanych sektorów, identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych
 • sprzedaż kopert dla dostaw oraz kopert komercyjnych wyznaczających miejsca prywatne
 • przyjmowanie opłat wynikających z zawiadomienia/upomnienia o nieopłaconym parkowaniu
Strefa_parkowania_Online

Obsługa online 

 • serwis www umożliwia podgląd fotografii wykonanych do wystawionego zawiadomienia, możliwość opłaty online, złożenia odwołania
 • sprzedaż e-identyfikatorów mieszkańca (złożenie wniosku i wymaganych dokumentów, urzędnik przegląda przesłane dokumenty i zatwierdza lub zgłasza konieczne do uzupełnienia dokumenty)
 • sprzedaż e-abonamentów (online, bez konieczności weryfikacji z natychmiastową opłatą elektroniczną PayPro: Blik, przelew elektroniczny)
 • sprzedaż kopert dla dostaw oraz kopert komercyjnych (interfejs do załatwienia spraw, model wymaga wcześniejszego otrzymania dokumentów z innych urzędów – procedura wieloetapowa).
Strefa_parkowania_Raportowanie

Raportowanie

System umożliwia rozszerzenie funkcji generowania dowolnych raportów z danymi, które są dostępne w systemie. Obecnie dostępnych jest kilkadziesiąt różnych raportów dotyczących użytkowników, kontrolerów, identyfikatorów, zawiadomień, upomnień, tytułów wykonawczych. Dostępna jest funkcja automatycznego generowania pism z zapytaniami o postępowanie dotyczące TW, czy pism o ujawnienie majątku. Raporty są tworzone zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi wymaganiami. W zależności od konkretnych potrzeb istnieje możliwość utworzenia nowych wzorów raportów.